Clip VDO

กำจัดปลวก นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี
พังงา กระบี่ ภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง

บริการป้องกันและกำจัดแมลง

- ระบบเคมี ระบบ SOIL TREATMENT (การฉีดพ่น)
- ระบบ POST CONSTRUCTION SYSTEM (การเจาะพื้นอัดน้ำยา)
- ระบบ PIPE TREATEMENT SYSTEM (วางท่อน้ำยาเคมีป้องกันปลวกระหว่างก่อสร้าง)
- บริการป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และสัตว์พาหะต่างๆ


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจสถานที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุงและสัตว์พาหะต่างๆ เข้าทำการสำรวจพื้นที่ให้ฟรี เมื่อทำการประเมินปัญหาตามสภาพความจริงของปัญหาต่างๆ และทำการวางแผน แก้ปัญหาให้กับลูกค้าและเสนอราคาให้กับลูกค้า
2. หลังจากตกลงราคากับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเข้าทำบริการให้กับลูกค้า ทางบริษัทจะทำสัญญาให้กับลูกค้า
3. ถ้าหากพบความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของทางบริษัทฯ เช่น เข้าบริการไม่เรียบร้อยหรือยังมีปัญหาแมลงต่างๆ เฉพาะจุดหรือตามข้อตกลงในสัญญาเข้ารบกวนสร้างความเสียหายให้กับทางผู้ว่าจ้างทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ เข้าไปแก้ปัญหาตามความเป็นจริงของปัญหาให้ (บริการฟรีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม) ระหว่างอยู่ในสัญญา